Mir hunn eis Entscheed den Domain Numm vu krk (Klimapakt Réidener Kanton) op klima.lu ëmzeänneren.  

Mir denken, dass deen Numm dach méi logesch kléngt a besser ze verhalen ass. Doduerch sinn d'Facebook Counteren op Null gesat ginn. Dat heescht Liken vun Artikelen ginn nees bei 0 un.

Mir hoffen Iech reegelméisseg rëm ze gesinn op klima.lu.

A Punkto Klimaschutz ass et ze spéit fir pessimistesch ze sinn, an dofir freeën mir eis op eng konstruktiv, nohalteg Approche vun de Bierger aus dem Réidener Kanton an natierlech och wäit iwwer des Grenz eraus. Den ekologesche Gedanken kann een och op de Weltfridden iwwerdroen a mir wënschen eis dofir ee Mateneen an dass mir Mënschen et iergendwann fäerdeg bréngen besser mateneen eens ze ginn. Mir aus dem Réidener Kanton si géint de Friemenhaass .

d'Equipe klima.lu