Wat soen eis nei Gemenge-Responsabel zum Klimaschutz?

Op de Klima-Konferenzen huet d’Welt-Gemeinschaft sech ganz éiergäizeg Klimaschutz-Ziler gesat. Et ass bal all Land kloer, dass mir all zesumme musse versichen eis CO2-Emissiounen an de Grëff ze kréien. 

Mir froe mir bei de neie Gemengen-Responsabelen aus dem Réidener Kanton no wat si zum Erreeche vun dësen Ziler wëlle bäidroen.

Ugefaang hu mir zu Biekerech. De Buergermeeschter Thierry Lagoda a seng Schäffen Claude Loutsch a Marco Fassbinder hu sech kuerz no de Gemengewahle bereet erkläert eis iwwert hiert Engagement fir d’Klima z’informéieren.

Wat wëll Dir di nächst 6 Joer fir de Klimaschutz maachen? Wat fir konkret Projeten hudd Dir geplangt? Wat sinn är Ziler am Klimapakt?

Leider hat de neie Schäfferot hat nach net d’Méiglechkeet sech mam Gemengerot iwwer d’Klima-Ziler vun de kommende 6 Joer ofzestëmmen. Mee, mir kënnen awer lo scho verroden, dass eis Politik sécherlech eng logesch Suite vun den Engagementer aus der Vergaangenheet wäert sinn. Folgend Projete wëlle mir deemno scho mol sécher ugoen:

  • mir hunn eis virgeholl all Joer 2-3 kommunal Stroossen op LED-Beliichtung ëmzerüsten.
  • A punkto Mobilitéit, plange mir een neien direkte Fousswee vun der Kräizerbucherstrooss zu Schweech bis bei d’Ielwener Schoul ze bauen an all Joer sollen zwee Bus-Arrête moderniséiert ginn.
  • Bei de Gemenge-Gefierer, wäerte mer eise VW Polo mat engem Elektro-Auto ersetzen.
  • Eist Drénkwaasser-Netz wäert permanent iwwerwaacht ginn an eng Rei al Waasserleitunge ginn erneiert.
  • Mat dem Jugendbau, der Buvette an dem Musekssall sollen och di leschte Gemengegebaier mat erneierbaren Energien (Biomasse) gehëtzt ginn. Dann hätte mer 100% vun eise kommunale Gebaier op erneierbar Energien.

Mir wëllen eis am Klimapakt 2019 ernéits auditéiere loossen an hoffen ee Resultat iwwer 80% ze erreechen!

Wéi versicht Dir är Awunner mat an d’Klima-Boot ze kréien an ze motivéiere matzemaachen?

D’Gemeng Biekerech gëtt nieft de kantonale Subside fir effizient Elektrogeräter och kommunal Subsiden: engersäits fir ekologesch Isolatiounsmaterialien an anerersäits fir bestehend Heizungen duerch nei an effizient Heizungen op Basis vun erneierbaren Energien z’ersetzen.

An eiser Ëmwelt- a Mobilitéitskommissioun, souwéi an eisem Klimateam hu mir vill engagéiert Bierger an hier innovativ Iddien beaflossen eis Politik schonn zënter Joren. 
Dësweideren, ënnerstëtze mir de Réidener EnergieAtelier mat senger gratis Berodung.

Wat sinn di wierkungsvollst Klima-Projeten, déi Dir an der Vergaangenheet ëmgesat hutt?

D’Fernwärmenetz mam Uschloss vu bal 250 Haiser/Gebaier ass eiser Meenung no dee Klima-Projet, deen eis Gemeng iwwer hier Grenzen eraus bekannt gemaach huet. D’Fernwärmenetz gëtt vun der gemeinschaftlecher Biogas-Anlag an der kommunaler Holzhackschnëtzel-Anlag gehëtzt. All Woch komme Gruppen aus der ganzer Welt op Biekerech fir eis Energie-Tour ze maachen.

Och wann eis Sportshal an eis Maison Relais Dillendapp schonn e puer Joer hunn, haten si, wéi se gebaut goufen, exemplaresch Isolatiounswäerter. Op ville Gemengegebaier leie Photovoltaik-Anlagen, déi a Biergerhand sinn.

Wat si ärer Meenung no méiglech Léisungen fir Lëtzebuerg an der Klima-Politik?

Lëtzebuerg muss verstäerkt op erneierbar Energien setzen a besonnesch d’Photovoltaik a d’Biogas – Anlagen sou ënnerstëtzen, dass se och haut a muer nach rentabel sinn. De Klimapakt a Klimafong sinn di beschten Instrumenter fir Klimaschutz an de Gemengen ëmzesetzen an d’Bierger mat anzebannen.

Fir d’Entreprise’en mat an d’Boot ze kréien, muss de Staat eiser Meenung no méi aktiv ginn. Do hunn mir Gemengen wéineg Handhab.

Mir fannen och, dass di energetesch Kontroll vun neien Haiser (Passiv-Hausstandard) muss vum Staat iwwerholl ginn well d’Gemengen di néideg Kapazitéit net hunn

Wat bréngt der Biekerecher Gemeng d’Zesummenaarbecht am Kanton um Niveau vum Klimaschutz?

Dank dëser Zesummenaarbecht kënne mir Projeten ëmsetzen, déi mir eleng als Gemeng net hätte kinnten ugoen. E puer Beispiller hei wieren: d’Mobilitéits- a Vëloskonzept, d’Wandkraaft, de Projet an eisen Aktivitéitszone fir méi Kreeslafwirtschaft,...

A lo huet jidderee vun Iech nach ee Wonsch...

Thierry Lagoda: “Déi Dynamik, déi sech op regionalem an och op nationalem Niveau duerch de Klimapakt entwéckelt huet, soll ongebremst weiderlafen. Et sinn déi Bottom-Up-Aktiounen, d.h. Moossnamen, déi vun de Bierger mat entwéckelt an doduerch och matgedroen ginn, déi eis am Klimaschutz weiderbréngen.”

Claude Loutsch:Ech géing mer wënschen, dass virun allem beim Ëmweltschutz méi mat den Akteuren, virun allem  mat alle landwirtschaftliche Betriber, géif zesummen geschafft ginn, fir dass och den Beruf vum Bauer an Zukunft nach eng Perspektive zu Lëtzebuerg huet.”

 Marco Fassbinder: "Ech wënsche mir dat an de nächste Méint a Joren nach méi Leit aus eiser Gemeng vum Fernwärmenetz a vu gemeinschaftleche Photovoltaikanlagen op Gemengegebaier kënne profitéieren.