De Kanton Réiden huet iwwer di lescht 2 Joer zesumme mat der Leader-Regioun Lëtzebuerg West an der Gemeng Mäerzeg ee Vëlosweeër-Netz ausgeschafft. Dës kommunal Vëlosweeër sinn am September an Oktober 2016 ausgeschëldert ginn. Nierft de Schëlder, déi d'Uertschaften ausweisen, hu mir och zwee touristesch Touren ausgeschëldert:

- den Wisen West Tour: (Kaart) Des mëttelschwéier bis schwéier Tour vun 38km verleeft vu Réiden op Rammerich, Ueschdrëff, Ranschelt a Bëschruedt op Prooz an Osper iert et zréck op Réiden geet. Ennerwee fuert Dir laanscht d'Schiefergrouwe vu Maartel, d'Biekerecher Millen an d'Kiirch an de Musée Thillenvogtei zu Ranschelt.

- den Dällchen West Tour (Kaart). Des mëttelschwéier Tour vun 25km geet vun Useldeng, Rippweiler, Iewerleng, Reimberg, Béiwen zréck vun Useldeng. Ennerwee kann een de Geologie-Musée zu Reimberg besichtegen, d'Useldenger Buerg an de berühmten Mosaik vu Vichten.

 

 

Kaart Vëlo am Westen (Version 2017)

Kaart Vëlo am Westen (Haute Résolution - Version 2017)