Katy Fox vun Biekerech: Gutt Liewen mat manner Impakt op d’Äerd

„Ech probéieren de Klimaschutz op perséinlechem Plang eescht ze huelen a vill vu mengem Geméis biologesch an no Permakultur-Prinzipien unzebauen. Eise Gaart am Leewelerwee ass och de Sëtz vu CELL - Centre for Ecological Learning Luxembourg, enger Asbl déi ech virun bal 5 Joër gegrënnt hun. Eisen Haaptfokus ass Gutt Liewen mat manner Impakt op d’Äerd, wat fir eis och mat sech brengt, verlueren Fertigkeeten an nei wëssenschaftlech Erkenntnisser an eisem Alldag ënner een Hutt ze brengen. Duerch CELL huet sech mëttlerweil ee nationale Réseau gebild, dien lokal agéiert mat Gemeinschaftsgäert, Seminaren, lokaler Geméisproduktion, Economie vum Deelen, DIY-Kultur a villes méi. Et ass mir wichteg, dass mer nit virun de Problemer stoe bleiwen a léisungsorientéiert an hoffnungsvoll dem Klimawandel géintiwwer stin.“

Katy Fox erkläertKaty Fox an engem Cell Workshop