Famille Saar vun Näerden: Eng Stroum-Fabrik am Gaart!

„Deemols wéi mer den Terrain fir eist Haus kaaf hun, huet ee Feld derzou gehéiert mat deem mer net wossen waat maachen. Wéi mer dun Photovoltaik-Panneau’en bei engem Kolleg am Millewee gesin hun, wore mer vun der Iddi begeeschtert. Mir hun eis 2003 mam Nooper décidéiert dest Feld ze notzen fir 9 Solar-Panneau’en (vun je 4 kWp) déi mat der Sonn dréinen, opzeriichten. Och wann mer e puer bürokratesch Hürden hu missten passéiren an d’Verarbechtung vun den Elementer net gutt ass, sin mer haut frou grenge Stroum ze produzéiren. Zenter 3 Joer hu mer d’Anlag och oofbezuelt an verdengen elo drop. “

Photovoltaïq Panneauen wou sech mat der Sonn dréienFamill Saar vun Näerden